فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. Islamic and Jewish Legal Reasoningاطلاعات کامل کتابشناخت

Islamic and Jewish Legal Reasoning

توضیحات
 کتاب «عقلانیت حقوقی اسلامی و یهودی» مطالعه ای پیرامون جایگاه و نقش عقلانیت در میراث حقوق اسلامی و آموزه های حقوقی دین یهود است. این اثر، که دربردارنده مجموعه مقالاتی راجع به استدلال حقوقی در حقوق اسلامی و دین یهود است، به طور ویژه در ارتباط با نقش عقل و قدرت در تعیین قانون و شکل گیری سنت ها و نظام های حقوقی به نگارش درآمده است. این اثر را می توان پژوهشی اکتشافی در خصوص سنت های حقوقی مذهبی دانست که برآمده از یک گفتگوی عمیق میان دینی است. این اثر که مطالعه ای مقایسه میان آموزه های سنت دانشی حقوق اسلامی و میراث حقوقی دین یهود است عمدتا بر حضور استدلال و عقلانیت در دو سنت حقوقی مورد مطالعه متمرکز گردیده است. مجموعه مقالات مندرج در کتاب «عقلانیت حقوقی اسلامی و یهودی» که دربردارنده مطالب مرتبط با آموزه های شریعت اسلامی، منطق حقوق اسلامی، میراث کلام اسلامی و دانش فقه اسلامی است ذیل مطالعه ای تطبیقی با سنت های حقوقی مندرج در دین یهود تدوین یافته است. محور های اصلی مباحث مطرح گردیده در این کتاب را می توان ذیل عنوان های ذیل گنجاند؛ مسائل حقوقی در مورد حیوانات، حاکمیت و وضعیت زنان.

انور امون ویراستار اثر در پیش درآمد کتاب از اهمیت مطالعات حقوق تطبیقی و مقایسه نظام های دانشی حقوقی با یکدیگر سخن گفته و در ارتباط با این نکته اظهار داشته است که کتاب «عقلانیت حقوقی اسلامی و یهودی» بر اساس خوانش جمعی فشرده و بازیابی عقلانیت حقوقی در متون اصلی این دو دین ابراهیمی به نگارش درآمده است. به باور وی دانش و سنت های حقوقی را می توان به عنوان بستری شایسته جهت انجام گفتگو میان ادیان در نظر گرفت. در یک شمای کلی گفتگوی مبتنی بر مقایسه حقوقی را می توان روح منتشر در همه بخش ها و مقالات مندرج در این اثر داست. گفتگویی که در مورد شریعت و حقوق، ماهیت حقوق، حقوق یهودی و عقلانیت در حقوق اسلامی به انجام رسیده است. جالب این که، علاوه بر مطالعه این دو سنت حقوقی از زاویه تاریخی، پرسش از مباحث نوینی همچون چیستی ماهیت قانون و مقام قضایی، وضعیت زنان، حقوق حیوانات و حاکمیت در منابع کهن و متون سده های میانه نیز مطرح گردیده است. در واقع نویسندگان کوشیده اند موضوعات و جزئیات حقوقی متنوعی را، در دو سنت حقوقی، در این اثر مورد بحث و بررسی قرار دهند.

سرانجام و در سخن پایانی باید گفت کتاب «عقلانیت حقوقی اسلامی و یهودی» اثری نوآورانه در ارتباط با مطالعات حقوق تطبیقی است که این مهم را ذیل دو مکتب حقوقی مذهبی به انجام رسانده است. ایده مرکز اثر کشف سازوکاری جهت ایجاد نوعی گفتگوی حقوقی میان دینی است که آن را ذیل برخی موضوعات و مسائل حقوقی و با اتکا بر متون کهن مذهبی ارائه نموده است.

کتاب «عقلانیت حقوقی اسلامی و یهودی» در ماه می 2016 در 304 صفحه از سوی انتشارات وان وورد چاپ و منتشر شده است.جزئیات کتاب / نشریه

    شماره
    سال : 1395 شماره سال : 1395 ماه/فصل : 5