فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. فقه و قانون؛ ایده ها، پیشنهادها و راه حل های روشیاطلاعات کامل کتاب

فقه و قانون؛ ایده ها، پیشنهادها و راه حل های روشی

توضیحات
 براساس اصل چهارم قانون اساسی، نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر موازین اسلام باشد. اما تطبیق قوانین با موازین اسلام یا از سویی تبدیل موازین اسلام به قانون از دشواری‌هایی برخوردار است؛ چنان‌که هریک واجد اقتضائاتی است که رعایت آنها در این تعامل بر دشواری امر می‌افزاید.
اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی اقتضائات و دشواری‌های این تعامل برگزار گردید. کتاب حاضر دربردارنده مجموعه مقالات نویسندگان صاحب‌نظر در این حوزه می‌باشد.
مقالات این مجموعه از ویژگی‌های زیر برخوردارند:
1. بررسی چندسویه رابطه فقه و قانون؛
2. نوگرایی در نگرش‌های مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون؛
3. اقتضائات و نیازهای جریان تقنین.
بخش اول کتاب حاضر به تبیین چارچوب حاکم بر رابطه فقه و قانون می‌پردازد. در بخش دوم بر نگرش و تحولات رخ‌داده درخصوص رابطه فقه و قانون، پیشنهاد‌ها و نتایج مدنظر از این رابطه، بررسی اصول اساسی این رابطه، میزان عملی بودن تقنین احکام شرعی و درنهایت بارزترین تلاش‌هایی که در این زمینه باید انجام پذیرد، تمرکز شده است. بخش سوم به تشریح رابطه فقه با عرصه‌های مختلف، چون حقوق اساسی و مصالح اجتماعی می‌پردازد. مقالات بخش چهارم نیز می‌کوشد راهی جهت رفع موانع موجود در عرصه تقنین ارائه دهد.

فایل : 1334444975.6666666666666666.jpg 1334444975.6666666666666666.jpg

جزئیات کتاب / نشریه

    شماره
    سال : 1397