فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Islamic Law and International Commercial Arbitration

کتاب «حقوق اسلامی و داوری تجاری بین المللی» به قلم ماریا بهاتی به نگارش درآمده است. اثر پژوهشی پیرامون ارتباط داوری تجاری معاصر و حقوق شریعت است. مطالعه گسترش قواعد و قوانین برآمده از شریعت در جهان معاصر نقطه تمرکز اثر است. علاوه بر مطالعه...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Legal Documents As Sources for the History of Muslim Societies

کتاب «مدارک قانونی به مثابه منابعی برای تاریخ جوامع مسلمان» پژوهشی گروهی است که به قلم مارک برکل، لئون بورسکنس و پترا سیجپستیجن نگاشته شده است. مطالعه تاریخ حقوق را باید موضوع محوری این اثر دانست. اثر دربردارنده مطالعات موردی از نقاط مختلف...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Legal Pluralism in Muslim Contexts

کتاب «تکثرگرایی حقوقی در زمینه های اسلامی» دربردارنده مقالاتی در ارتباط با تکثر حقوقی و قانونی در حقوق اسلامی است. با توجه به پیشگفتار اثر باید گفت رویکردهای تنوع گرایی حقوقی در طیف شاخه های مختلف دانش حقوق متفاوت است. در یک شمای کلی می توان...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Contemporary Islamic Law in Indonesia

 کتاب «حقوق اسلامی معاصر در اندونزی» توسط آرسکال سلیم نگاشته شده است. وی مطالعه ظرفیت های معاصر حقوق اسلامی را در تئوری و عمل وجهه همت خود قرار داده است. این کتاب مطالعه ای قوم نگارانه از گونه ای تنوع حقوقی در شرایط پس از جنگ و فاجعه در آچه...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
The dynamics of Middle Eastern family law

 کتاب «پویایی های حقوق خانواده خاورمیانه ای» دربردارنده مجموعه مقالاتی در ارتباط با حقوق خانواده است. این مجموعه بر اهمیت و عملکرد عوامل مختلف درگیر در توسعه حقوق خانواده در خاورمیانه متمرکز است. علاوه بر اهمیت مقررات قانونی خانواده...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Shari’a Law in Commercial and Banking Arbitration

کتاب «حقوق شریعت در بازرگانی و داوری بانکی» به قلم عبدالرحمن یحیی بامیر به نگارش درآمده است. نویسنده حقوق تجارت عربستان سعودی و ارتباطات تجاری در جهان معاصر را مورد مطالعه قرار داده است. همچنان که در مقدمه اثر نوشته شده است این کتاب چندوچون...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Rethinking Islamic Legal Modernism

کتاب «باز¬اندیشی در تجددگرایی حقوقی اسلامی» توسط رون شهام نوشته شده است. کتاب ارائه دهنده رویکردی انتقادی به تجددگرایی حقوقی است. نویسنده کوشیده است تجددگرایی را نه تنها در سطح عمومی جوامع اسلامی بلکه به شکل تخصصی در حوزه حقوق اسلامی و از...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Muslim Marriage in Western Courts

کتاب «ازدواج مسلمانان در دادگاه های غربی» توسط پاسکال فورنیر نگاشته شده است. این کتاب مفهوم ازدواج و نیز آداب و رسوم مسلمان را توصیف و تحلیل می کند. مهریه موضوع اصلی این مطالعه است در این میان امکان پرداختن به آن در سیستم های حقوقی جوامع غیر...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
A Tribal Order: Politics and Law in the Mountains of Yemen

کتاب «یک نظم قبیله ای: سیاست و حقوق در کوه های یمن» به تشریح ساختار های سیاسی و حقوقی کوه های شمال یمن اختصاص یافته است. اثر براساس پژوهش های گسترده انسانشناسانه و به قلم شلاگ ویر نگاشته شده است و شامل مطالعات مفصلی از صدها قرارداد دست نویس و...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : زمستان 10
Comparative Analysis of Customary and Islamic Laws

 کتاب «تجزیه و تحلیل مقایسه ای قوانین عرفی و اسلامی» به قلم اولگیبگا اکه ساموئل و آکین اولواله اولوادایس به نگارش درآمده است. را باید پژوهشی در خصوص اجرای حقوق اسلامی در عصر کنونی دانست. کوشش نویسندگان واکاوی مفاهیم حقوقی از دریچه نگرشی...

ادامه ○○○