فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 2
Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts

کتاب «زنان و حقوق مالکیت در زمینه های اندونزیایی قانون اسلامی» دربردارنده مجموعه مقالاتی درخصوص حقوق زنان و به ویژه مالکیت است. کتاب که به مطالعه این مهم در اندونزی متمرکز شده است توسط جان راو بوئن و آسکال سلیم ویرایش شده است. نویسندگان...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
The World of Fatwas or the Sharia in Action

کتاب «جهان فتواها یا شریعت در عمل» نوشته آرون شوری است. نویسنده فتوا را به مثابه امکان تغییر و رشد و توسعه در حقوق اسلامی طرح نموده است. به باور وی فتوا سازگاری حقوق اسلامی و دنیای درحال تغییر را مقدور می سازد. آرون شوری در این کتاب به شرایط...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
The economics of Ottoman justice: settlement and trial in the Sharia courts

کتاب «اقتصاد عدالت عثمانی: استقرار و دادرسی در دادگاه های شریعت» به قلم متین جوشگل و بوگاج ارگنه نگاشته شده است. اثر به شیوه ای تاریخی و در یک برهه مشخص اقتصاد و دادرسی حقوقی پرونده های مالی در دوره عثمانی را مورد مطالعه قرار داده است. اثر ضمن...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
Sharia and National Law in Muslim Countries

کتاب «شریعت و قانون ملی در کشورهای اسلامی» توسط جان میشل اوتو نگاشته شده است. اثر پاسخی به پرسش های مخاطب غربی درخصوص رویکرد حقوق اسلامی نسبت به اقتضائات حقوقی برقرار میان مناسبات بین المللی و حقوق اسلامی است. نویسنده ین مهم را ضمن توضیح...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
Islam, Sharia and Alternative Dispute Resolution

کتاب «اسلام، شریعت و حل اختلاف جایگزین» به قلم محمد کشاوی به نگارش درآمده است. نویسنده مطالعه راه های حل اختلافات را در حقوق اسلامی مورد تحلیل قرار داده و کوشیده است ضمن ارائه پژوهشی تطبیقی و مقایسه ای این قابلیت حقوق اسلامی را با راه های حل...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
Islam and the Rule of Law

کتاب «اسلام و حکومت قانون» توسط بریجیت کراویتز ویرایش شده است. کتاب شامل مجموعه مقالاتی است که قوانین اساسی کشورهای اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهد. اثر را باید در مجموعه حقوق اساسی اسلامی به شمار آورد که از زاویه .مباحث معاصر به سیاست و...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
Islam and Society: Sharia Law, Jihad, Women in Islam

کتاب «اسلام و جامعه: حقوق شریعت، جهاد، زنان در اسلام» توسط کریستین شیرمشر نگاشته شده است. اثر حضور اقلیت مسلمان مهاجر را در جوامع غیر اسلامی از زاویه نحوه به کاربستن حقوق اسلامی در زندگی فردی و عمومی ایشان مورد مطالعه قرار داده و این مهم را...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
Interpretations of Law and Ethics in Muslim Contexts

کتاب «تفسیر حقوق و اخلاق در حوزه های مسلمان» دربردارنده مجموعه مقالاتی است که به تنوع تفاسیر و رویکردهای حقوقی در جوامع اسلامی می پردازند. مقاله های مندرج در اثر ضمن تمرکز بر ارتباط اخلاق و حقوق، سیستم های قضایی، سامان اجتماعی، زمینه های...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
Citizen Islam: The Future of Muslim Integration in the West

کتاب «شهروند اسلام: آینده ادغام مسلمانان در غرب» به قلم زینو باران به نگارش درآمده است. اثر ضمن بهره گیری از رویکرد حقوقی به مطالعه جنبش های اسلامی و مسلمانان مهاجر در جوامع غربی اختصاص یافته است. این کتاب با مرور کلی الهیات و تاریخ اسلام...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1
Across Legal Lines: Jews and Muslims in Modern Morocco

 کتاب «درمیان خط مشی های قانونی: یهودیان و مسلمانان در مراکش مدرن» توسط جسیکا مارگلین نوشته شده است. نویسنده مطالب خود را بر اساس طیف گسترده ای از اسناد آرشیوی از روابط معاصر یهودیان و مسلمانان ارائه نموده و کوشیده است حضور اقلیت یهودی در...

ادامه ○○○