فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : زمستان 10
Comparative Analysis of Customary and Islamic Laws

 کتاب «تجزیه و تحلیل مقایسه ای قوانین عرفی و اسلامی» به قلم اولگیبگا اکه ساموئل و آکین اولواله اولوادایس به نگارش درآمده است. را باید پژوهشی در خصوص اجرای حقوق اسلامی در عصر کنونی دانست. کوشش نویسندگان واکاوی مفاهیم حقوقی از دریچه نگرشی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : زمستان 10
Understanding Sharia: Islamic Law in a Globalised World

 کتاب «فهم شریعت: حقوق اسلامی در دنیایی جهانی شده» به ضرورت بازشناختن شریعت می پردازد. کتاب بر پایه این فرض مباحث خود را آغاز می کند که شریعت به مثابه یک منبع نه تنها در غرب بلکه در جوامع اسلامی نیز آن گونه که ضروری است شناخته نشده است؛ به...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : زمستان 10
Gendered Politics and Law in Jordan

 کتاب «سیاست جنسیتی و حقوق در اردن» به قلم عفاف جبیری به نگارش درآمده است. اثر مطالعه حقوق زنان در جهان معاصر را در دستور کار خود دارد. نویسده مباحث را ذیل بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی حقوق ارائه نموده و کوشیده است ضمن ارائه مباحثی در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : زمستان 10
Religious Freedom in Islam

کتاب «آزادی مذهبی در اسلام» به حقوق بنیادین و مطالعه آن در دل حقوق اسلامی اختصاص یافته است. اثر به قلم دنیل فیلپوت به نگارش درآمده است. حقوق بشر جهانی مسئله اصلی اثر است که ضمن التفات به حقوق اسلامی و اقتضائات دنیای اسلام مورد بحث واقع گردیده...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : زمستان 10
Law and Religion in the Eastern Mediterranean

 اثر «حقوق و دین در مدیترانه شرقی» به ویراستاری علمی آنسلم. سی. هاگدورن و ریچارد. جی. کراتز عرضه گردیده است. در تدوین این اثر مجموعه ای از متخصصان تاریخ حقوق اسلام، یونان باستان، شرق نزدیک کهن و... دیگران به همکاری با یکدیگر پرداخته اند. به...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 25/4
A Treasury of Sacred Maxims: A Commentary on Islamic Legal Principles

 کتاب «گنجینه اصول مقدس: تفسیر اصول حقوقی اسلامی» پژوهشی در خصوص تفاسیر اجتماعی و اخلاقی قواعد حقوق اسلامی است. اثر به قلم شهرول حسین به نگارش درآمده است. کتار را باید در شمار آثار مرتبط با جامعه شناسی حقوقی دانست. نویسنده کوشیده است ایده...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 28/4
Family, Gender, & Law in a Globalizing Middle East and South Asia

 کتاب «خانواده، جنسیت و حقوق در خاورمیانه و آسیای جنوبی درحال جهانی شدن» به قلم کنت کنو به نگارش درآمده است. اثر حاوی مجموعه مقالاتی است که حقوق خانواده را با توجه به روند جهانی شدن در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه مورد بحث قرار داده...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 31/4
Shari'a law and society: tradition and change in South Asia

 کتاب «حقوق شریعت و جامعه: سنت و تغییر در جنوب آسیا» به قلم علمگیر محمد سراج الدین به نگارش درآمده است. نویسنده کوشیده است به مطالعه امکان های تحول در حقوق اسلامی و استمرار حضور آن در جهان نوین بپردازد. وی که به تجزیه و تحلیل زمینه های...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 1/5
Family Court: Legal Culture and Modernity in Late Ottoman Palestine

 کتاب «دادگاه خانواده: فرهنگ حقوقی و مدرنیته در فلسطین اواخر عثمانی» به قلم ایریس آگمون به نگارش درآمده است. ایریس آگمون مطالعه پارادایم های غالب در حقوق اسلامی را مد نظر قرار داده و در این میان بر حقوق خانواده متمرکز گردیده است....

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1397 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 2/5
Introducing Hadith Studies: Interpretive Principles of the Hanafi School

 کتاب «مقدمه مطالعات حدیث: اصول تفسیری مذهب حنفی» مطالعه ارتباط فقه و تفسیر حدیث را مورد مطالعه قرار داده است. کتاب اثر صفراوف چاودوری است. نویسنده کوشیده است ضمن مطالعه اجمالی منابع اصلی حقوق اسلامی به بررسی سهم حدیث در آن بپردازد و این...

ادامه ○○○