فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
The Formation of Islamic Law

کتاب «شکل گیری حقوق اسلامی» به ویراستاری علمی وائل بی.حلاق به رشته تحریر درآمده است. کتاب شکل گیری حقوق اسلامی ارایه دهنده مجموعه قابل توجهی از پژوهش ها در موضوع خود است؛ پژوهش هایی که طی آن ها نویسندگان مختلف تلاش نموده اند فهمی نظام مند، در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
The early development of Islamic jurisprudence

کتاب «توسعه نخستین فقه اسلامی» توسط احمد حسن به نگارش درآمده است. این اثر به زمینه، توسعه و کاربرد فقه اسلامی می پردازد و مشخصا می کوشد منابع حقوق اسلامی را در سطوح مختلف آن در فقه نخستین بیابد و به بحث گذارد. رویکرد کتاب عمدتا متوجه فقه اهل...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
A Theology of Reconstruction: Nation-Building and Human Rights

کتاب «الهیات بازسازی: ملت و حقوق بشر» به قلم کارلوس ویلا-ویسدسیو به نگارش درآمده است. نویسنده، هم چنان که خود یادآور می شود، به مبحث نسبت حقوق بشر و دولت-ملت سازی علاقه مند است. او می کوشد تا رابطه میان الهیات جاری و ساری در کشورها با مقوله...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Sharia Councils and Muslim Women in Britain: Rethinking the Role of Power and Authority

کتاب «شوراها و زنان مسلمان در انگلستان: تجدید نظر در مورد نقش قدرت و اقتدار» توسط تانیا واکر به نگارش درآمده است. او کوشیده است فهمی عمومی و کلی از شورای شریعت و حقوق زنان ارائه نماید. نویسح نده می کوشد انگیزه زنان مسلمان را از تاسیس شورا ها و...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Family law in contemporary Iran

کتاب «حقوق خانواده در ایران معاصر» توسط ماریانا بای به نگارش درآمده است.همچنان که در پیشگفتار اثر آمده است ملاحظات درباره حقوق خانواده از نخستین اقدام های حقوقی و قانونی پس از انقلاب اسلامی در ایران بود. وضعیت زنان به مثابه دغدغه ای...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Muslim Minorities and Citizenship: Authority, Islamic Communities and Shari'a Law

کتاب «اقلیت مسلمان و شهروندی: اقتدار، جماعت های اسلامی و حقوق شریعت» به قلم سین الیور وی به نگارش درآمده است. مطالعه تاریخ حضور استعماری کشورهای اروپایی در هند و کشورهای عربی و توجه به مهاجران مسلمان در جوامع غربی ذیل مفهوم شهروندی موضوع...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
The Law Applied: Contextualizing the Islamic Shari'a

کتاب «قانون مصوب: متنی کردن شرع اسلامی» دربردارنده مجموعه مطالبی به قلم پری بارمن، ولفهارت هاینریش و دیگران است. کتاب مطالعه تغییرات رخ داده در حقوق اسلامی را مد نظر قرار داده است. پرسش از نحوه حضور فقه و شریعت اسلامی در قالب قواعد و قوانین...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Shari'a Compliant Microfinance

کتاب «مالیه خرد سازگار با شرع» به قلم ناظم علی به نگارش درآمده است. سال های اخیر قواعد حقوقی امور مالی اسلامی با تبدیل شدن به بدیل جایگزینی برای سیستم های مالی متداول مالی سهمی چشمگیر در صحنه بانکی به دست اورده است. این اتفاق با اقبال مجامع...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 12
Commercial Arbitration in the Arab Middle East: Shari'a, Syria, Lebanon, and Egypt

 کتاب «داوری تجاری در خاورمیانه عربی: شریعت، سوریه، لبنان و مصر» به قلم سمیر ا. صالح به نگارش درآمده است. نویسنده برای ارائه نگرش حقوق تجاری جاری در خاورمیانه کوشیده است یه مناسبات منطقه بذل توجه نماید و در عین حالی تلاش ورزیده است از...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1398 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 11
al-Muwaṭṭa

 کتاب «الموطأ» به دست محمد فاضل ویرایش شده است. کتاب «الموطأ» نوشته مالک ابن انس (93- 179 ه ق)است. این متن نسخه سلطنتی مراکش است. اثر کهن ترین اثر در حقوق اسلامی است که در سده دوم نگاشته شده است و دربردارنده احادیث و روایات بسیاری است و...

ادامه ○○○