فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Medicine and Shariah: A Dialogue in Islamic Bioethics

کتاب «پزشکی و شریعت: گفتگویی در اخلاق زیستی اسلامی» به قلم عاصم پادآ و ابراهیم موسی به نگارش درآمده است. نویسندگان کوشیده اند ارتباط میان شریعت و پزشکی را با توجه به دیدگاه های برجسته در حقوق اسلامی شرح دهند. در واقع اثر نظریات متخصصان پزشکی...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Positive Law from the Muslim World: Jurisprudence, History, Practices

کتاب «حقوق مثبت از جهان اسلام: فقه، تاریخ، عمل¬ها» به قلم بودوین دوپرت به نگارش درآمده است. نویسنده در صدد آن است تا حقوق اسلامی را در متن ها و آرا و اندیشه ها مورد مطالعه قرار دهد. نویسنده کوشیده است وجه عملی متون فقهی را در دوره های گوناگون...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Islamic Law: Cases, Authorities and Worldview

کتاب «حقوق اسلامی: موارد، مراجع و جهان بینی» به قلم احمد عطیف احمد به نگارش درآمده است. کتاب مطالعه ارتباط میان حقوق اسلامی با جریان های فکری و تحولات اجتماعی و تغییرات سیاسی را پژوهیده است. واکاوی موارد کاربرد حقوق اسلامی در جامعه ای با...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Islamic Law in a Nutshell

کتاب «حقوق اسلامی به طور خلاصه» به قلم حیدر علا حمودی به نگارش درآمده است. اثر در بردارنده مجموعه مباحثی در ارتباط با حقوق اسلامی با تمرکز بر نیازهای انسان معاصر در زیست فردی و جمعی است. کوشش نویسنده تبیین چندوچون به کار بستن قواعد حقوق...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach

کتاب «مقاصد الشریعه به مثابه فلسفه حقوق اسلامی: رویکرد سیستم ها» به قلم جاسر آودا به نگارش درآمده است. مطالعه هدف های مندرج در احکام و قواعد شرعی در این کتاب به مثابه تلاشی دیرین مد نظر قرار گرفته است. همچنان که نویسنده بیان نموده بحث از مقاصد...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
The Rulings on Marriage, Divorce, Custody and Adoption in Classical Islamic Law

کتاب «احکام ازدواج، طلاق، حضانت و فرزندخواندگی در قوانین اسلامی کلاسیک» به قلم رجب دوگان به نگارش درآمده است. مطالعه احکام حقوق اسلامی مربوط به ازدواج موضوع اصلی این کتاب است. خانواده به مثابه مبنایی ترین نهاد جامعه بشری نیازمند احکام...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine

 کتاب «در سرای حقوق: جنسیت و حقوق اسلامی در سوریه و فلسطین عثمانی» به قلم جودیت ای. تاکر به نگارش درآمده است. اثر مطالعه حقوق زنان ر در دوره ای از تاریخ حکومت عثمانی در دستور کار دارد. کوشش نویسنده توضیح حقوق زنان از چشم اندازی اجتماعی و در...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
The legitimacy and compatibility of use of force (jus ad bellum) in public international law and Islamic international law

کتاب «مشروعیت و سازگاری بهره گیری از زور در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل اسلامی» به قلم ام.زد. سابوج به نگارش درآمده است. پژوهش ارایه شده در این کتاب بر این فرضیه استوار است که، به رغم تفاوت هایی میان دو گرایش حقوق بین الملل اسلامی و...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 10
modernity and the general philosophy of Islamic law

کتاب «تجدد و فلسفه عمومی حقوق اسلامی» به قلم اس ال ام ریفای به نگارش درآمده است. اثر به مطالعه ارتباط میان حقوق و جامعه اختصاص یافته و ضمن بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی حقوق به نگارش درآمده است. پرسش از تقدم و تاخر در نسبت برقرار میان حقوق و...

ادامه ○○○
کتابشناخت
سال : 1399 ، شماره : 0 ، ماه/فصل : 9
Constitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government

 کتاب «قانون اساسی در جهان غیر قانون اساسی: قوانین اساسی عرب و چشم انداز دولت پاسخگو» به قلم ناتان جی براون به نگارش درآمده است. اثر مطالعه حقوق اساسی را در جوامع عربی در دستور کار خود قرار داده است. به باور نویسنده قانون اساسی گرایی عموما...

ادامه ○○○