فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلیجهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید

خبرنامه
سال : 0 ، شماره : 0 ،
Rule-Formulation and Binding Precedent in the Madhhab-Law Tradition

کتاب «مقررات قانون گذاری و پیش شرط در سنت حقوق مذاهب» به قلم طلال العظم به نگارش درآمده است. اثر دربردارنده مطالعه مناسببات میان حقوق و سیاست در فقه و حقوق اسلامی و چندوچون عملیاتی نمودن حقوق اسلامی در قالب حاکمیت است. به باور نویسنده سنت...

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 0 ، شماره : 0 ،
Shatibi's Philosophy of Islamic Law

کتاب «فلسفه حقوق اسلامی در نگاه شاطبی» توسط محمد خالد مسعود به رشته نگارش درآمده است. کتاب فلسفه حقوق اسلامی در نگاه شاطبی را باید دریچه ای دانست بر روی پژوهشگران حقوق اسلامی مغرب زمین در ارتباط با اندیشه های پیش روانه شاطبی در حقوق اسلامی....

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 0 ، شماره : 0 ،
Salafi Ritual Purity: In the Presence of God

 کتاب «خلوص مناسک سلفی: در حضور خدا» به قلم ریچارد گیواین به نگارش درآمده است. این اثر تلاشی فقه پژوهانه جهت مطالعه مراسم عبادی و اخلاص درونی در آموزه های سلفی است. نویسنده کوشیده است تفاوت فقه طهارت در آموزه های سلفی را در مقایسه با فقه...

ادامه ○○○
خبرنامه
سال : 0 ، شماره : 0 ،
Cosmopolitan Orientation of the Process of International Environmental Lawmaking: An Islamic Law Genre

 کتاب«جهت گیری جهان وطنی روند قانونگذاری بین المللی محیط زیست: ژانر حقوق اسلامی» به قلم علی احمد به نگارش درآمده است. کوشش نویسنده بررسی رویکرد حقوق اسلامی نسبت به بحران های زیست محیطی است. نویسنده ضمن مطالعه حقوق بین الملل و نحوه پرداختن...

ادامه ○○○