فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتاب شناخت/ «اسلام و حکومت قانون»


منتشر شده در 28 خرداد 1398
کتاب شناخت/ «اسلام و حکومت قانون»
کتاب «اسلام و حکومت قانون» توسط بریجیت کراویتز ویرایش شده است. کتاب شامل مجموعه مقالاتی است که قوانین اساسی کشورهای اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهد. اثر را باید در مجموعه حقوق اساسی اسلامی به شمار آورد که از زاویه .مباحث معاصر به سیاست و حقوق در اسلام می نگرد

 توضیح حاکمیت قانون و اهمیت روزافزون آن موضوع بخش نخست کتاب است. نویسندگان این مهم را در کشورهای مختلف به بحث نهاده و از شیوه های تقویت و توسعه ساختارهای حمایت از حاکمیت قانون سخن گفته است. به باور ایشان مطالعه سیستم های عملکردی قانونی که مطابق با اصول حاکمیت قانون است به شناسایی نقص در حاکمیت قانون و تجزیه و تحلیل نیاز به اصلاحات مربوطه کمک می کند. همزمان، این مبادلات برای ترویج درک اهمیت و عملکرد حکومت قانون، برای تحکیم احترام و پایبندی به اصولی مانند جدایی از قدرت، استقلال قوه قضائیه، حقوق بشر، پرهیز از فساد و بویژه تاکید و تعهد به حکومتداری خوب کارآمد است. نویسندگان در توضیح موارد فوق به تشریح وضعیت حقوقی و سیاسی مالزی و اندونزی می پردازند.
حقوق شهروندی اساسی در کشورهای اسلامی موضوع بخش اغازین کتاب است. نویسندگان از تلاش های انجام گرفته در این کشورها، ضمن تمرکز بر کشورهای مالزی و اندونزی، جهت تثبیت و تقویت قانون اساسی بحث می کند و مقالاتی در ارتباط با حقوق شهروندی در جوامع اسلامی دراین بخش آمده است. مبحث بخش میانی کتاب ارتباط عدالت و حقوق شهروندی است که ضمن تمرکز بر مفهوم عدالت به بررسی وضعیت اقتصادی و حقوقی در جوامع اسلامی و نیز مطالعه این مفاهیم در کنوانسیون های بین المللی پرداخته است. مقالات بخش پایانی کتاب بر ارتباط میان گفتمان مذهبی و اصول حاکمیت قانون، عدالت سیاسی و .مدنی و ایجاد قانون اساسی متمرکز شده اند
کتاب «اسلام و حکومت قانون»درباره تعامل میان حاکمیت قانون، مردم سالاری و حکومتداری خوب برای نیروهای اصلاح گر در بسیاری از کشورها صحبت می کند. در این میان راه اندازی یا تشدید فرایندهای بحث در مورد ایجاد مبنای قانونی برای چنین تحولاتی که شامل ایجاد یا تقویت نهاد هایی با قصد حفظ نظم قانون اساسی و تضمین اجرای قانون در استای منافع شهروندان می .گردد، بسیار حایز اهمیت است
.کتاب «اسلام و حکومت قانون» در سال 2008 از سوی انتشارات موسسه کنراد چاپ و منتشر شده استبرچسب ها

حاکمیت قانون