فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. چالش اعتیاد و ظرفیت های قانونی


منتشر شده در 09 تیر 1398
چالش اعتیاد و ظرفیت های قانونی
حوزه ارتباطات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اقدام به انتشار گزارشی علمی با عنوان " چالش اعتیاد و ظرفیت های قانونی" کرده و این معضل بزرگ اجتماعی را در قالب یک کار علمی مورد واکاوی قرار داده است.

در مقدمه این گزارش علمی که فایل pdf آن در بخش بسته های ناظر به طرح و لوایح قابل دانلود می باشد، آمده است: معضل اعتیاد در جامعۀ امروز ایران فراتر از واقعیتی اجتماعی رفته و به بحران اجتماعی تبدیل شده است. آمارهای رسمی تعداد معتادان کشور به مواد مخدر )غیر از معتادان به سیگار( را بیشتر از دو ملیون نفر ذکر کرده اند. گزارش حاضر نظر به اهمیت موضوع سعی و در پنج محور، » درمان محور « و اجتماعی » جرم محور « کرده است ذیل دو حوزۀ حقوقی اطلاعاتی را ارائه نماید.
محور اول به پیشینۀ مصرف مواد مخدر در تاریخ پانصد سال اخیر ایران می پردازد یعنی زمانی که مواد مخدر توسط کمپانی هند شرقی وارد ایران شد. این یشینه نشان می دهد مصرف مواد مخدر به تدریج از داروی تسکین بخش به مخدری مهلک و زیانبار بدل می شود.
محور دوم به قوانین و اسناد بالادستی ناظر بر قاچاق و مصرف مواد مخدر می پردازد.
محتوای قوانین جمهوری اسلامی بیشتر جرم محور بوده و راهکارهای سخت افزاری در مقابله با این بحران پیشنهاد می کند.درمان « محور سوم که محتوای اصلی گزارش را تشکیل می دهد، چکیده ای از کتاب هفت نکته « ،» تریاک در عصر رضاشاه « و مقالات » اعتیاد: علم و خط مشی قرن بیست و یکم
است. نکتۀ مهم در این محور نادرست دانستن دیدگاه جرم » پیرامون توزیع دولتی مواد مخدر محور نسبت به مواد مخدر است که عملاً موجبات گسترش آن را فراهم کرده است.
محور چهارم مختص مطالعات تطبیقی از منابع لاتین است که شیوه ها و ابزارهای نوین کشورهای غربی در مبارزه با اعتیاد را بررسی می کند. از این نگاه کشور پرتغال دارای تجربه ای مفید در مبارزه با اعتیاد است. پرتغال با به حداقل رساندن رویکرد جرم محور و درعین حال تکیه بر راهکارهای درمانی، آزادی مواد مخدر و تکیه بر نهاد های مردمی قدم های استواری در کنترل مواد مخدر برداشته است.
محور پنجم به مصاحبه ها اختصاص یافته است. در این راستا دو شخصیت انتخاب شد.
دکتر عباس دیلمی زاده رئیس جمعیت خیریۀ تولدی دوباره که آمار امیدوار کننده ای از روند ترک اعتیاد به کمک نهادهای مردمی ارائه کردند و سرهنگ بلفکه، رئیس دایرۀ مبارزه با مواد مخدر استان قم که مشکلاتی را مطرح نمود که نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر با آنها روبروست.
 برچسب ها

اعتیاد