فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتابشناخت/ معرفی کتاب «حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی»


منتشر شده در 05 مرداد 1398
کتابشناخت/ معرفی کتاب «حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی»
کتاب «حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی» به تجزیه و تحلیل تطبیقی مقررات حقوق بشر و حقوق اسلامی پرداخته است. نویسنده کوشیده است امکان های پیش روی این دو حوزه حقوقی را توضیح دهد و این مهم را با توجه به ظرفیت های سازگاری و کاربردی تر نمودن هماهنگ این دو سنت حقوقی به انجام رسانده است.

 پرسش مرکزی اثر از این قرار است که آیا حقوق انسانی و قوانین اسلامی سازگار هستند؟ نویسنده این مهم را با توجه به ایندر مسسئله که آیا کشورهای مسلمان می توانند در کنار قوانین اسلامی از قوانین بین المللی حقوق بشر پیروی کنند؟ اثر با توجه به تغییرات روز و قواعد بین المللی حقوقی به نگارش درآمده است. کوشش نویسنده ارائه گفتگویی سازنده میان دو حوزه حقوقی حقوق بشر جهانی و حقوق اسلامی است. این مهم با توجه به متن اعلامیه حقوق بشر بین المللی و از طریق تجزیه و تحلیل هر مقاله ای از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق بشر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقالات مربوط به کنوانسیون حذف همه انواع تبعیض علیه زنان باتوجه به سنت حقوقی اسلامی انجام پذیرفته است.
حقوق بشر جهانی و حقوق اسلامی به مثابه دو حوزه حقوقی متفاوت سازگاری هایی ویژه دارند که می تواند منتهی به کارآمدی و تعامل بیشتر میان این دو گردد. حل اختلاف ها را می توان با تصویب دکترین های حاشیه ای و نیز توجه به اهداف کلی شریعت به انجام رساند. از دیگر سوی حقوق اسلامی می تواند ابزاری مهم برای تضمین و اجرای حقوق بشر جهانی در نظر گرفته شود.
کتاب دربردارنده پیشگفتار، نتیجه گیری و چهار بخش است. بخش نخست به حقوق بشر و حقوق اسلامی: دیدگاه های نظری اختصاص یافته است. بخش دوم مطالعه نگاهی به ابزارهای حقوق بشر اسلامی مدرن را مد نظر قرار داده است. بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و تعامل با حقوق اسلامی را طرح و بررسی نموده است. بخش پایانی کتاب به مفهوم حق توسعه (RTD) در پرتو حقوق اسلامی پرداخته و این مفهوم را ضمن ارجاع به حقوق بشر و امکان های عملی نمودن آن در جوامع گوناگون تجزیه و تحلیل نموده است.
کتاب «حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی» را باید اثری دانست که ضمن توجه به تفاوت های مهمی که میان حقوق بشر اسلامی و حقوق اسلامی وجود دارد به امکان های سازش میان آنها و توجه به ایجاد تعامل های نظری و تئوریک میان این دو حوزه حقوقی پرداخته و به مثابه دو راهکار بهبود دهنده شرایط و مناسبات زندگی فردی و عمومی در نظر گرفته شده است.
کتاب «حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی» در سال 2005 از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ و منتشر شده است. کتاب دربرددارنده 302 صفحه است.