فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. گزارش علمی بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت


منتشر شده در 09 شهریور 1398
گزارش علمی بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
گزارش علمی بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و در بخش گزارش های فقهی تقنینی قرار گرفت و فایل پی دی اف آن نیز قابل دانلود می باشد.

پس از تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، رهبر معظم انقلاب طی فراخوان گستردهای دستگاه های اجرایی، مراکز علمی، نخبگان وصاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده فراخواندند.
در فراخوان معظّم له، برای هر یک از دستگاه ها و نهادهای مسئول، وظیفه ای مقرر شده است. آنچه ایشان به عنوان وظیفه مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح سند بیان فرمودند، به شرح زیر است:
مجلس شورای اسلامی با نگاه ملی به بررسی سند حاضر بپردازد و نکات ضروری برای ارتقای آن را به عنوان سند بالادستی قوانین برنامه ای کشور پیشنهاد نماید و تمهیدات لازم را برای تهیه و تصویب طرحها و لوایح
برنامهای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازد .
الف( اولین نکته در ابلاغیه مقام معظّم رهبری اصلاح سند با نگاه ملی است؛ نگاه ملی یعنی در نظر گرفتن منافع کل کشور در عین اطمینان از حفظ حقوق اساسی هر منطقه.
ب( دومین نکته بیان نکات ضروری است؛ یعنی مجلس باید صرفاً نکاتی را برای اصلاح سند ارائه نماید که فقدان آنها نقصان بزرگی در سند الگوی بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود. بدیهی است بررسی عمیق سند، وظیفه نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی خواهد بود.
برخی از این نکات ضروری عبارتند از:
1 - سند نیازمند شاخص میباشد تا بر اساس آن به وضعیت خود به طور
کامل واقف باشیم.
2 - محور رشد نیز باید مشخص گردد؛ زیرا شاخص به تبع محور رشد
تعیین میشود. در کشورهایی که شاخصهایی مانند GDP به عنوان شاخص
است. سؤال این است که » توسعه ابزار « ، توسعه معرفی میشود، محور رشد
در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز محور رشد ابزار است یا خیر.
3 - مرجع تشخیص و تفسیر و مصداقیابی باید مشخص شود تا ابهامات
در حین اجرای سند به حداقل برسد.
4 - تدابیر باید دستهبندی و وزندهی شود تا اولویتها مشخص گردد.
همچنین نیازمند الگویی برای تبدیل و اشراب سند در برنامههای توسعه هستیم. نکات دیگری نیز وجود دارد که در متن گزارش قابل مشاهده است.
ج( اما در خصوص نکته سوم در ابلاغیه مقام معظّم رهبری، یعنی
آماده سازی ساختار و سازمان مجلس برای تمهید بسترهای قانونی اجرای سند، می توان سه کارکرد اصلی مجلس را در قالب بررسی سه موضوع در خصوص هر یک از تدابیر مورد واکاوی قرار داد: یعنی بررسی تدابیر 56 گانه سند از سه منظر خلأ قانونی، نقص قانونی و نقض قانونی.