فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. عناصر پنجگانه فقه آب


منتشر شده در 11 آذر 1398
عناصر پنجگانه فقه آب
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اگر فقهای اسلام بخواهند فقه آب را فعال کنند به گونه ای که منطق فکری دین را نسبت به آن استخراج، و قابلیت ها و ظرفیت های آن را متبلور، و توانایی های فقه را برای حل و تنظیم مسائل مربوط به آب ارائه نمایند، باید اول از همه بر دانش "روش شناسی تعامل فقهی با آب" تمرکز کنند.

 آیت الله احمد مبلغی در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی "فقه آب در شریعت اسلامی و ابعاد تمدنی آن" در کشور عمان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این روش، شناخته و به کار گرفته نشود، تلاش ما در بررسی فقهی مسائل مربوط به آب کم اثر است
*عناصر پنجگانه فقه آب
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین “شناخت دقیق موضوع آب و ابعاد اجتماعی ، حقوقی و بین المللی آن در جهان جدید”، “تزریق تز اسلامی "آب برای انسان" (الناس شرکاء فی الماء) به اجتهاد معطوف به آب”، “تزریق زوایای حقوقی به اجتهاد معطوف به آب”، “تزریق نظریه های فقهی به فرایند استنباط احکام آب” و “ایجاد سایه های وسیع از قواعد فقهی و انتشار آن بر روی اجتهاد معطوف به آب” را عناصر پنجگانه روش تعاملی فقهی با آب ذکر کرد.
*عنصر اول
آیت الله مبلغی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق موضوع آب و ابعاد اجتماعی ، حقوقی و بین المللی آن در جهان جدید، گفت: در این زمینه باید گفت، سنخی از موضوعات وجود دارند که در بستر تحولات اجتماعی تطور پیدا می کنند و آب یکی از این موضوعات است.
استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: آب در حالی که یک مسئله اساسی و پایدار بشر است (بلکه شاید هیچ چیز به اندازه آب در زندگی انسان ثبات ندارد) با این وصف بر این موضوع ثابت بشری تحولاتی عارض شده و می شود که آن را به مثابه یک موضوع نو در جامعه ظهور می بخشد.
آیت الله مبلغی تصریح کرد روند توجه دادن مطالعات فقهی به سمت این قبیل موضوعات که در عین پایدار بودن، مستعد پذیرش ابعاد اجتماعی در بستر و عمق تحولات اجتماعی را دارند، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.