فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. نقش معنوی گردشگری، فراهم آوری تجلی، عبرت و دعا است


منتشر شده در 03 تیر 1399
نقش معنوی گردشگری، فراهم آوری تجلی، عبرت و دعا است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید تئوری گردشگری از نگاه دین کشف و ارائه کنیم، گفت: از نگاه دین، گردشگری دارای نقشی مؤثر در ایجاد معنویت در انسان به صورت مراتبی و اقتضائی است.

  آیت الله احمد مبلغی در مراسمی تحت عنوان " واکاوی توریسم دینی در تراث فقهی شیعه" خاطرنشان کرد: نقش گردشگری در انسان، ایجاد استعداد در او جهت نیل به یکی از سه وضعیت "تجلی"، "عبرت"، و "دعا" است.
وی افزود: حوزه علمیه باید معنای تجلی را که در ادبیات دینی قرآنی و روایی به صورت صریح و مکرر محل توجه قرار گرفته است را تبیین و ابعاد آن را برای مردم روشن کنند تا هم رابطه یقین بخش قلبی برای مردم از این رهگذر حاصل شود و هم، با آشکار شدن ابعاد آن، این مقوله احیانا مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه نقش گردشگری اقتضائی است، گفت: از آنجا که انسان با تغییر شرایط جغرافیایی و مکانی "فرصت استعداد دریافت" او افزایش پیدا می کند، گردشگری زمینه‌های توجه انسان به خداوند را ایجاد و یا تقویت می نماید، به همین دلیل از نظر منطق دینی "ذکر الله" در پهنای "ارض الله" قابل تحقق است.
آیت الله مبلغی افزود: این نقش، علت تامه نیست، بلکه اقتضائی است یعنی در صورت فقدان موانع می تواند تاثیر بگذارد، بر این اساس، نقش معنویت ساز گردشگری به دلیل رخداد گناهان، تضعیف و یا حتی منتفی می شود.
وی همچنین با بیان اینکه نقش گردشگری مراتبی است، بیان داشت: بعضی از گردشگری ها اقتضای بیشتری را نسبت به معنویت دارند و برخی نیز از حداقل‌های این نقش برخور دار می باشند.
آیت الله مبلغی تاکید کرد: آگاهانه سازی توجه به نقش گردشگری در معنویت، توان و قدرت نقش آن را افزایش می‌دهد.
* نقش گردشگری در تجلی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به نقش گردشگری در تجلی گفت: از آنجا که تجلی خداوند در فراخنای زمین (ارض الله الواسعة) قابل تحقق است، گردشگری می تواند، خاستگاه تجلی خداوند برای بندگان باشد، به همین جهت یکی از انواع تجلی، "تجلی خداوند در خلق برای خلق" است.
وی عبارت حضرت امام علی بن ابیطالب (ع) "الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه؛ حمد خدایی را است که برای خلقش با خلقش تجلی پیدا می‌کند"، را مصداق این نوع تجلی دانست.
*تجلی، انکشاف از راه دل است
وی با تاکید بر اینکه تجلی غیر از فعالیت ذهنی - مفهومی نسبت به خداوند است، گفت: فعالیت ذهنی - مفهومی نسبت به خداوند (به رغم ضرورت) در معرض اشکالاتی است؛ اشکالاتی که در تقدیر و اندازه گیری نسبت به خداوند نهفته است؛ در حالی که در تجلی چنین آسیبی وجود ندارد چون واقعیت آن از سنخ رؤیت دل، و توجه قلبی به خداوند است؛ بدون آنکه از رهگذر مفاهیم ماهیت ساز صورت بگیرد.
وی گفت: البته هر دو مسیر باید توامان با هم و کنار هم انجام بگیرند.
آیت الله مبلغی تصریح کرد: به همین جهت امام علی (ع) فرمود: خداوند سبحان در قرآن برای آنان تجلی یافت بدون آن که او را ببینند.(فتجلى لهم سبحانه فی کتابه من غیر أن یکونوا رأوه..)، از این عبارت استفاده می شود که تجلی مسیری غیر مادی است.
▪تجلی، خاستگاه پویای معنویت
وی با اشاره به این که تجلی برای معنویت، عاملی تمام‌نشدنی، پویا و فعال است، گفت: پیامبر خدا (ص) در تفسیر آیه "ولدینا مزید"، فرمود: یتجلى لهم الرب عز وجل.؛ از این سخن پیامبر به دست می‌آید آنچه که در آن زیادتی معنوی وجود دارد، تجلی است. به بیان دیگر، جمله "لدینا مزید" از حیث معنایی، عبارتی بسیار عظیم و بزرگ است و پیامبر خاستگاه و محل "زیادت معنوی بازتولید شونده" را تجلی معرفی کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عبرت آموزی یکی از نتایج مترتب بر گردشگری است، گفت: البته عبرت لایه‌های مختلفی دارد و باید کوشید لایه های عمیق تر عبرت در گردشگری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: از کلمات و سیره امام علی (ع) استفاده می شود که آن حضرت می کوشید تا از آثار گذشتگان عبرت های دقیق تر، فکری تر و عمیق تری به عمل بیاید.
▪ نقش گردشگری در دعا
آیت الله مبلغی همچنین گفت گردشگری نقش مهمی در برانگیختن درون و قلب انسان به سمت دعا در پیشگاه خداوند ایفا می نماید و این نقش، در اماکن ویژه دینی و مشاهد مشرفه تحقق به صورت انبوه دارد و در آن ها زمینه های دعا و توسل به صورت انبوه فراهم می آید ولی این نقش در اماکن دیگر نیز قابل تحقق می باشد.