فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. اعضای هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم


منتشر شده در 07 تیر 1399
اعضای هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم
اعضای هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم انتخاب شدند و اسامی آنها به شرح زیر است.

اعضای هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم انتخاب شدند و اسامی آنها به شرح زیر است.
*کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری
دکتر علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
دکتر وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
جناب آقای مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
حجت الاسلام والمسلمین محمد فلاحی سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
سرکار خانم شیوا قاسمی پور دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
دکتر حسین حق ورودی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

*کمیسیون اجتماعی
آقای مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی
دکتر اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی
جناب آقای گودرزی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی
دکتر علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی
جناب آقای حسین حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی
جناب آقای اردشیر مطهری دبیر کمیسیون اجتماعی


* کمیسیون اقتصادی
دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
دکتر سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس
دکتر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
جناب آقای حبیب زاده بوکانی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس
جنای آقای سید غنی نظری دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس


*کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دکتر عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
دکتر شهریار حیدری نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دکتر یعقوب رضا زاده دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
دکتر علی علیزاده دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
جناب آقای عمویی سنخگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس


*کمیسیون انژری
دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس
حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی احمدی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
دکتر احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
دکتر هادی بیگی دبیر کمیسیون انرژی مجلس
جناب آقای رحیمی مظفری دبیر کمیسیون انرژی مجلس
دکتر مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

*کمیسیون برنامه و بودجه
دکتر حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
دکتر خدابخشی نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
حجت الاسلام والمسلمین دکتر میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و ومحاسبات مجلس
دکتر کرمی دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
دکتر زره تن لهونی دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
دکتر مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات


*کمیسیون بهداشت و درمان
دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
دکتر باقر زاده نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
دکتر محمد پاک مهر نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
سرکار خانم دکتر محمد بیگی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
دکتر محسن فتحی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
سرکار خانم دکتر شیخی مبارکه سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان


**کمیسیون شوراها و امور داخلی
جناب آقای محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
جناب آقای بامیری نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
دکتر آصفری نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
دکتر فاطمه مقصودی دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی
دکتر علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها وامور داخلی
جناب آقای حسین خسروی دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلیکمیسیون صنایع و معادن*
دکتر عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن
جناب آقای سید احمد رسولی نژاد نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
دکتر علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
دکتر حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
جناب اقای رضا حسینی قطب آبادی دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس
جناب آقای رحیمی دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

*کمیسیون عمران مجلس
دکتر محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس
مهندس علی پور خنک داری نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
جناب آقای آرامی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
مهندس جباری دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
جناب آقای شاوردیان دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
جناب آقای سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس


*کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
دکتر سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون انرژی مجلس
جناب آقای محمود زاده نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
جناب آقای دکتر عسکری نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
مهندس سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
حجت الاسلام والمسلمین آزادی خواه دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی نژاد دبیر حجت الاسلام والمسلمین آزادی خواه


• کمیسیون فرهنگی
حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
جناب آقای نوباوه وطن نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
حجت الاسلام والمسلمین نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
دکتر منتظری نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
حجت الاسلام والمسلمین جلالی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس
سرکار خانم لاجوردی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی