فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. جرم و مجازات در قوانین اسلامی


منتشر شده در 23 تیر 1399
جرم و مجازات در قوانین اسلامی
چکیده کتاب «جرم و مجازات در قوانین اسلامی» اثر محمد هاشم کمالی توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ترجمه و در معرض دید علاقمندان در سایت مرکز قرار گرفته است. نویسنده در این کتاب می کوشد تا تفسیری تازه از تنبیه در سیستم قضایی اسلام به دست دهد.

 مطالعه کیفر در فقه و حقوق اسلامی ضمن واکاوی آسیب شناسانه و تمرکز بر مشکلات مرتبط با آن و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح مجازات های حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی و مباحث دیگر مربوط به جرم و مجازات در شرع، نیز در این اثر مورد توجه قرار گرفته است.
محمد هاشم کمالی مطالعه منابع نخستین حقوق اسلامی را در دستور کار خود قرار داده و کوشیده است ضمن مطالعه این منابع مجازات های حقوق اسلامی را در آن ها رصد نماید.
وی به بررسی آنچه قرآن و حدیث، در مورد مجازات ها و حدود، و نیز قصاص، و مجازات هایی مانند تعزیر ارائه می دهند، می پردازد.
کمالی در کتاب «جرم و مجازات در قوانین اسلامی» قواعد کنونی قانون مجازات اسلامی را در پانزده کشور اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. در این میان وی توجه ویژه ای به تحولات در مالزی، به عنوان نمونه یک جامعه چند مذهبی، مبذول می دارد.
در واقع او از سه دهه پر جنب و جوش در مالزی به مثابه گفتمانی پویا یاد می کند که طی آن حقوق اسلامی توانسته است نه تنها ماندگاری بلکه کارآمدی ویژه خود را در ارتباط با مناسبات جهان نوین حفظ نماید.
نویسنده حدود را در سیستم حقوق مالزی با توجه به امور مالی و اقتصادی و به شکل ویژه درخصوص شیوه ارتباط با جهان خارج مورد واکاوی قرار می دهد و آن را در کنار سیستم های حقوقی جهان جدید کارا و شایسته توصیف می نماید، چه آنکه در شرایط اقتصاد بازار و به میزان بالا قرار گرفتن در معرض دنیای خارج توانسته است به شکل محسوسی از شریعت و حقوق اسلامی در این مناسبات و تعاملات بهره گیرد.
به باور کمالی فهمی متفاوت از حدود در درازنای تاریخ شکل گرفته است که به تعابیر و تفاسر متنوع در مذاهب فقهی و مکاتب حقوقی منتهی گردیده است. او اظهار می دارد که بین نظریه و عمل در ارتباط با حدود در منابع کتبی شریعت و مفاهیم فقیهان مکاتب مختلف حقوق اسلامی، نیاز به بازخوانی و بازاندیشی وجود دارد.
نویسنده بر این باور پای می فشارد که ادبیات بازتولید شده در این فضا، ضرورت  انجام این بازخوانی را بیشتر می نماید چه بسا نیازهای تولید شده در جهان جدید، به دست دادن خوانشی نو از منابع و متون فقهی و حقوقی را بر فقیهان و اندیشمندان آشکار ساخته است.
او ذیل مبحثی از این دست و با نگرشی آسیب شناسانه پیشنهادهایی برای بهبود اجرای حقوق اسلامی در شرایط نوین و نیز اصلاح متون حقوقی ارائه می نماید و می کوشد با تمرکز بر قرآن و سنت نشان دهد که چگونه تکیه بر منابع اصلی و تمرکز بر متون فقهی می تواند برای ارائه نسخه ای کارآمدتر از حقوق اسلامی در قانون مجازات اسلامی مفید واقع گردد.
نویسنده کوشیده است مجموعه مباحث متنوعی را در ارتباط با حقوق کیفری اسلامی در دسترس مخاطب قرار دهد و ضمن مطالعه متون تاریخی به نظام ها و قواعد حقوق اسلامی در جهان معاصر پرداخته و دامنه زمانی و مکانی گسترده ای را مد نظر قرار داده است.
سرانجام باید گفت کتاب «جرم و مجازات در قوانین اسلامی» با رویکرد چند رشته ای، نظریه و عمل امروز شریعت را در سراسر جهان اسلام مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نویسنده ذیل تلاشی از این دست امکان و زمینه بازاندیشی در تئوری و عملکرد فعلی شریعت در کشورهای مختلف مسلمان را فراهم می کند و توصیه هایی در مورد چگونگی رفع تضادهای مشهود در سیستم های حقوقی این کشورها ارائه می دهد. او چشم اندازها و رویکردهای جدیدی برای درک قوانین شرع ارائه می دهد.
کتاب «جرم و مجازات در قوانین اسلامی» در سال 2019 از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ و روانه بازار کتاب شده است. اثر دربردارنده 440 صفحه است.