فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. کتابشناخت/ سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان نوین


منتشر شده در 11 مرداد 1399
کتابشناخت/ سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان نوین
چکیده کتاب «سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان نوین» که به قلم گروهی از نویسندگان به نگارش درآمده است، توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به زبان فارسی ترجمه و در سایت مرکز ارائه شده است.

 مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش کتاب شناخت و معرفی آثار مربوط به حقوق اسلامی آثاری را از زبان های خارجی به فارسی شناسایی، تلخیص و چکیده آنها را ارائه می دهد.
کتاب «سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان نوین»، مطالعه جنبش های اسلامی خواهان اجرای حقوق اسلامی و احکام شریعت را در نقاط گوناگون جهان مدنظر قرار داده است.
به گفته اثر این خواست عمومی با تحولات و خیزش های سیاسی همراه است که عموما ذیل عنوان سیاست شریعت از آن ها یاد می شود. نویسندگان، در مقالات مندرج در این اثر، ذیل مطالعه سیاست شریعت می کوشند پیامدهای آن را برای آینده حاکمیت، حقوق شهروندی و ارتباط حقوق و جنسیت در جهان اسلام بررسی نمایند. در ضمن این پژوهش چند مورد نمونه مطالعاتی را در زمینه پیوستگی حقوق اسلامی و سیاست شریعت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
مقاله های مندرج در کتاب «سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان نوین» مطالعه خواست مسلمانان برای اجرای احکام حقوق اسلامی و شریعت صرفا دریافتی سنتی یا خواستی دینی نیست بلکه نشان از تلاش برای پاسخگویی به مطالبات سیاسی و اخلاقی جهان معاصر دارد.
مبحث اصلی کتاب بر ارتباط حقوق و سیاست در جوامع اسلامی متمرکز است که، ضمن توجه به اراده عمومی و خواست اجتماعی، به تشریح این ارتباط در جهان معاصر و تنوع آن در جوامع اسلامی می پردازد. ذیل نگاهی اجمالی باید گفت کتاب دربردارنده مقاله هایی است که به تحلیل وضعیت احکام اسلامی در شماری از جوامع اسلامی مانند ایران، پاکستان، مصر، عربستان سعودی، اندونزی، ترکیه و نیجریه می پردازد. به باور نویسندگان حقوق اسلامی در این مجموعه کشورها به سبک های گوناگونی عملی و اجرا می گردد.
در شماری از این کشورها شریعت در نظام حقوقی موضع یکپارچه ای دارد و از حمایت مردمی برخوردار است. حقوق و سیاست شریعت در گروه دیگری از جوامع مبنای تأسیس و هویت یابی مستقل آن ها می باشد. دسته دیگری از کشورها علیرغم برخورداری از سیاست غربی در حقوق پایبند احکام شریعت اند و یا اینکه اراده عمومی جامعه خواهان اجرای هرچه سریع تر حقوق اسلامی دراین جوامع است. بخش دیگر کتاب به واکاوی ارتباط میان سیاست شریعت و احکام اسلامی با آداب و رسوم محلی، نقش بازیگران دولتی و اجتماعی اختصاص یافته است و در ادامه نیز چندوچون اجرای حقوق اسلامی در بسترها و زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت آمده است.
سرانجام باید کتاب «سیاست شریعت: شریعت و جامعه اسلامی در جهان نوین» را اثری میان رشته ای دانست که با آشکار ساختن روابط پویا میان دولت، حقوق، جامعه و شریعت برداشت های گوناگون در مورد حقوق و قوانین اسلامی را به مثابه موضوعی معاصر و به روز طرح و بررسی می نماید.
کتاب «سیاست شریعت: شریعت و جامعه اسلامی در جهان نوین» در آوریل سال 2011 از سوی انتشارات دانشگاه ایندیانا چاپ و در دسترس خوانندگان قرار گرفته است. کتاب دربردارنده 344 صفحه است.