فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. چکیده کتاب « همسازی تمدن ها: ریشه های مشترک قانون اساسی...


منتشر شده در 02 مهر 1399
چکیده کتاب « همسازی تمدن ها: ریشه های مشترک قانون اساسی گرایی اسلامی و غربی"
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حوزه کتابشناخت اقدام به ترجمه چکیده کتاب «همسازی تمدن ها: ریشه های مشترک قانون اساسی گرایی اسلامی و غربی» که توسط جرمی کلایدوستی به نگارش درآمده است، کرده است.

 در چکیده کتاب آمده است: کتاب با تعریف مفهوم قانون اساسی گرایی آغاز می شود. نویسنده توضیح می دهد که قانون اساسی گرایی به معنای حکمرانی قانون است. بر این اساس حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده در یک کشور مبتنی بر محوریت قانون اساسی گویای حکمرانی مبتنی بر قانون و حقوق است.
نویسنده بر این باور پای می فشارد که تمرکز بر قانون اساسی به مثابه مبنای نظامات قانون اساسی چارچوب تئوریک ارزشمندی را برای ما فراهم می آورد که بر اساس آن می توانیم به بررسی های فرا-تمدنی و فرا-فرهنگی در حوزه حقوق اساسی روی آوریم. کتاب «همسازی تمدن ها: ریشه های مشترک قانون اساسی گرایی اسلامی و غربی»، در تبارشناسی قانون اساسی گرایی در دو سنت حقوقی-فلسفی متفاوت، به مباحث سیسرو، منتسکیو و... از یک سوی و فارابی، ابن خلدون و... از سوی دیگر می پردازد.
نویسنده اثر هم چنین، در مطالعه تبارشناسانه خود، به حکومت مدینه پیامبر اسلام (ص) باز می گردد و توضیح می دهد که این حکومت مبتنی بر مراعات قواعد مشخص و ساختاری قانونی، بر اساس شریعت اسلام، بود.
وی نشان می دهد که میان دین مداران اروپایی طی قرون گذشته نیز می توان رویکرد به قانون را در حکمرانی مشاهده کرد. پس از مباحث تبارشناسانه تطبیقی، جرمی کلایدوستی به عصر جدید روی می آورد و سرنوشت قانون اساسی گرایی را در کشورهای مختلف اسلامی به بحث می گذارد. به باور این کتاب طی سده های جدید، به رغم افت و خیزها، ما شاهد گسترش قانون اساسی گرایی در ساختارهای حقوق اساسی کشورهای اسلامی بوده ایم و کمابیش می توان محوریت قانون را در بخشی از این کشورها مشاهده کرد.
از جمله رویکردهای قابل توجه کتاب پرهیز آن از تقلیل گرایی روشی در مطالعه تطبیقی قانون اساسی گرایی است. این اثر، برخلاف برخی آثار دیگر در این حوزه، کوشیده است تا قانون اساسی گرایی را به استانداردها و معیارهای غربی تقلیل ندهد و بر پایه مراجعه به تاریخ رویکرد به شریعت و حقوق منشعب از آن میان مسلمانان، دست کم تا حدی، درکی معطوف به نظام حقوقی اسلامی از محوریت قانون در این کشورها حاصل آورد.
کتاب «همسازی تمدن ها: ریشه های مشترک قانون اساسی گرایی اسلامی و غربی» در سال 2016 از سوی انتشارات نام آشنای روتلج چاپ و منتشر گردیده است. کتاب دربردارنده 240 صفحه است.