فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. اخبار
  3. اسلام و حقوق جزای بین المللی


منتشر شده در 06 دی 1399
اسلام و حقوق جزای بین المللی
کتاب «اسلام و حقوق جزای بین المللی و عدالت» شامل مجموعه مقالاتی در زمینه ارتباط میان حقوق اسلامی و حقوق جزای بین المللی است، این کتاب به قلم تالین گرای ویرایش گردیده و چکیده آن توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ترجمه شد.

 کتاب به مقاله های برگزیده همایشی در باره عدالت و مفهوم آن در اندیشه شرقی اختصاص یافته که از سوی دانشگاه نورنبرگ برگزار گردیده است.
بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به جرائم برون مرزی و اصول حاکم بر آن در چارچوب حقوق اسلامی هدف اصلی نگارش این کتاب است. نویسندگان کوشیده اند ارتباط میان حقوق اسلامی و حقوق جزای بین المللی را مورد بررسی قرار دهند. تلاش برای رصد مفهوم نوین عدالت در دل احکام حقوقی و قضایی اسلامی و توجه به حقوق جزای بین المللی در مقاله های این اثر مورد توجه قرار گرفته است.
کتاب پس از پیشگفتار ویراستار به بررسی گذشته و اکنون و آینده حقوق اسلامی در گستره جهانی و در فضای جرائم برون مرزی می پردازد مباحث تخصصی اثر با بررسی اصول و منابع حقوق اسلامی آغاز می شود. بررسی کتاب و سنت به عنوان منابع اصلی و اجماع و اجتهاد به عنوان منابع ثانویه در این بخش به انجام رسیده است. در ادامه ارتباط حقوقی-اجتماعی حقوق اسلامی با حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز حقوق بشر جهانی و ارتباط آموزه های حقوقی-اجتماعی اسلامی با حقوق جزای بین المللی نیز مورد تامل قرار گرفته است.
در بخش بعدی ابعاد اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و حقوقی جرائم بین المللی مطالعه گردیده است. حقوق اسلامی و محدودیت های تهاجم نظامی مبحث دیگری است که در این اثر ذیل عناوینی مانند جهاد در دیدگاه مالک ابن انس، فقه شافعی و اندیشه ماوردی طرح گردیده است.
معنای شریعت، قواعد فقه و مقاصد شریعت از جمله مباحثی اند که در بخش دیگری از کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند. حقوق جنگ، مطالعه جنگ افزارها، حقوق غیرنظامیان در بخش مربوط به حقوق حاکم بر نحوه هدایت جنگ افروزی مطرح شده اند. حقوق جزای اسلامی و مطالعه نقاط اتصال حقوق جزای اسلامی در گستره ملی، منطقه ای و بین المللی و مبحث اشتراک گذاری اصول حقوق جزا فراتر از مکتب های حقوقی در کنار برهمکنش منافع ملی و اصول مکمل حقوقی ضمن واکاوی تاریخچه گسترش مکاتب حقوقی در بخش هایی چند مورد تامل واقع گردیده است.
پرسش از امکان به کار بستن حقوق جزای بین المللی در حقوق اسلامی پرسش یکی از مقاله های پایانی کتاب است. این مهم از دو زاویه متن پژوهانه و جامعه شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ از زاویه متن پژوهانه این امکان از طریق توضیح معنای شریعت، منابع حقوق اسلامی و مذاهب فقهی و از زاویه جامعه شناختی با توجه به گستردگی جهانی جمعیت مسلمان در جوامع مختلف به مثابه بستر عملی نمودن حقوق اسلامی و ایجاد پیوند با حقوق جزای بین المللی مورد واکاوی واقع شده است. عناوین مباحث بخش های فرجامین کتاب عبارتند از دسته بندی ها در حقوق جزای اسلامی و اصول مرکزی حقوق جزای اسلامی با حقوق بین الملل، اصول حقوقی اسلامی، اصل قانونی بودن و عدم عطف به ماسبق، اصول قانونی بودن و فرض بر برائت. اثر همچنین دربردارنده نمایه و تعریف مفاهیم حقوق اسلامی است.
کتاب «اسلام و حقوق جزای بین المللی و عدالت» با توجه به تحولات جاری در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، لیبی و لبنان به نگارش درآمده است به باور نویسندگان تحولات جاری در کشورهای اسلامی نیاز به توجه به حقوق جزای بین المللی را افزایش می دهد و در عین حال ما را به تامل درباره امکان های پیش روی حقوق اسلامی در این فضا فرا می خواند. این کتاب با هدف تاملی از این دست و با تمرکز بر متون حقوق اسلامی و نیز تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی جوامع اسلامی به نگارش درآمده و کوشیده است این رخدادها را از دریچه حقوق کیفری تجزیه و تحلیل نماید و امکانی پیش روی جوامع اسلامی برای امنیت بیشتر بین المللی قرار دهد.
کتاب «اسلام و حقوق جزای بین المللی و عدالت» در سال 2018 از سوی انتشارات دانشگاهی تورکل اوپسال چاپ و منتشر گردیده است. اثر دربردارنده 270 صفحه است.