فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. درآمدی بر فقر و فقرزدایی در اسلام..95.05.13اطلاعات کامل گزارش

درآمدی بر فقر و فقرزدایی در اسلام..95.05.13

توضیحات
فایل : dbcf5b48c09a1ddcc6cef25adbf23006.pdf dbcf5b48c09a1ddcc6cef25adbf23006.pdf

کمیته
کمیته فقه اقتصادی

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 61
تاریخ
تاریخ انتشار : 1396/07/16 سال : 1396