فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. بسته های ناظر به طرح ولوایح
  3. بررسی قوانین ناظر بر تابعیتاطلاعات کامل گزارش

بررسی قوانین ناظر بر تابعیت

توضیحات


خلاصه :
تابعیت مفهومی مدرن و همزاد تحولات نو در عرصه حقوق بین الملل است. با صلح وستفالی 1 و سر
برآوردن دولت های متعدد و مستقل ملی شیوه تعلق افراد به دولت ها تغییر یافت. اگر پیش از این اراده شاه
و امپراتور، می توانست عامل پیوند فرد با دولت باشد یا تعلق به یک جامعه دینی معیار تابعیت قرار
می گرفت، در وضعیت جدید اولاً عاملی به نام سرزمین به مثابه مبنای تعلقات و مرزبندی کشورها مطرح
گردید. دوم سنخ تعلقات از پادشاه به خاک و دولت منتقل شد و سوم وظایف و تعهداتی متقابل میان
دولت ها و اتباع به وجود آمد. به تبع و با گذر زمان قوانین و مقرراتی ناظر بر تابعیت اتباع ملت ها شکل
گرفت.
یکی از اصول مهم درباره تابعیت لزوم جلوگیری از بی تابعیتی است. در راستای تحقق این امر باید در
وضع مقررات مربوط به تابعیت کشورها ترتیبی اتخاذ گردد تا هر شخص دارای تابعیتی باشد و براساس
آن حقوق و تعهدات وی مشخص شود. دو سیستم خاک و خون به عنوان ضابطه اعطای تابعیت توسط
دولت ها مطرح شده است. در سیستم خون تعیین تابعیت از راه نسب و تابعیت والدین است و در سیستم
خاک محل تولد تعیین کننده تابعیت هر شخص است.
کشورها از روش های مختلفی برای اعطای تابعیت استفاده می کنند. در صورت بندی های جدید
دولت ملت محدودیت هایی بر عمل آزادانه انسان ها چون مهاجرت و اخذ تابعیت و شهروندی تحمیل
شده است. علاوه بر این ناکارآمدی قوانین، مشکلات پیرامون این محدودیت ها را دوچندان کرده است.
این گزارش می کوشد مشکلات و محدودیت های مسئلة تابعیت را بررسی کند.

برچسب ها
فارسی : مهاجرت، وستفالی، تابعیت

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 88
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/07/11 سال : 1397