فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. حضور زنان در ورزشگاه هااطلاعات کامل گزارش

حضور زنان در ورزشگاه ها

توضیحات


کمیته
کمیته فقه خانواده
خلاصه :
مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها ابعاد گوناگونی دارد که یکی از مهم ترین آنها بُعد فقهی آن است. اگرچه برخی از ابعاد مسئله، اصالتاً فقهی نیستند، اما به دلیل نقش تأثیرگذاری که در استنباط حکم شرعی مسئله دارند، بررسی آنها اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بحث تفصیلی پیرامون این ابعاد (که غیر فقهی هستند ولی در استنباط مسئله دخالت دارند) نیازمند مطالعات گسترده، اطلاعات آماری و تحقیقات میدانی است که از حوزه پژوهش این نوشتار خارج است؛ با این وصف، این نوشتار به سطحی از این مطالعه که قابل توجه می نماید می پردازد و به زوایایی از آن اشاره می کند.
این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است:
بخش نخست این نوشتار می کوشد تا به اجمال، ابعاد مختلف مسئله را ـ بدون داوری و نتیجه گیری ـ مطرح کند. ذکر فهرست وار این ابعاد در بخش نخست به منظور آگاهی خوانندگان از جنبه های مختلف مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها و تاثیر آنها بر بُعد فقهی آن است تا هرگونه تصمیم گیری در باره این مسئله، همه جانبه و با توجه به جنبه های مختلف آن صورت گیرد.
بخش دوم به بررسی فقهی برخی از ابعاد مطرح شده در بخش نخست، می پردازد. مبنای بررسی های فقهی در بخش دوم، تحقیقات و اجتهادات شخصی پدیدآورنده این نوشتار نیست، بلکه فتاوای فقیهان بزرگ شیعه از گذشته تاکنون است که مرجع امور شرعی مردم هستند. از این رو، این نوشتار خالی از تحقیقات جدید اجتهادی در ادله فقهی است و تنها سعی شده گزارشی نسبتاً جامع از آرای قابل اعتنای فقهی و نتایج برخاسته از آن در مسئله حضور زنان در ورزشگاه ارائه شود.

برچسب ها
فارسی : منع مطلق، اجنبی، زنان، ورزشگاهها

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 187
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/12 سال : 1397