فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. تعاون، وضعیت موجود و بیان راهکارهااطلاعات کامل گزارش

تعاون، وضعیت موجود و بیان راهکارها

توضیحات


خلاصه :
شناخت دقیق پدیده ای که بر اساس زمینه ها و علل خاصی در مقطعی از تاریخ شکل گرفته است، بدون نگاه به علل و زمینه های بوجود آمدن آن و نیز بدون توجه به سیر تحوّلات آن، امری مشکل، بلکه غیر ممکن است. بنابراین علّت و زمینه های شکل گیری و عوامل موثر در تکامل اقتصاد تعاونی بررسی می شود.
برچسب ها
فارسی : سرمایه داری لیبرال، راچدیل

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 249
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/08/23 سال : 1397