فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. نکاتی در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صادرات و واردات...اطلاعات کامل گزارش

نکاتی در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 27

توضیحات


گروه
گروه اقتصاد اسلامی
خلاصه :
در جهت حمایت از صنایع داخلی و در راستای حمایت از اشتغال پایدار و تشویق سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از خروج ارز در این مقطع حساس و بحرانی
2772 تهیه و تقدیم مجلس نمودند. در ماده 2 /7/ طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 4 « کشور برخی از نمایندگان طرحی را در قالب
قانون صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند :
 کالاهای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
 کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است .
 کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام) به اعتبار خرید و فروش یا مصرف( و یا بموجب قانون ممنوع گردد.
همچنین در تبصره های این ماده آمده است:
 تبصره 2 دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید - .
 تبصره 2 نوع و مشخصات کالاهایی هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب -
هیأت وزیران میرسد، معین خواهد شد.
برچسب ها
فارسی : سرمایه گذاری، اشتغال، صادرات

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 301
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/09/06 سال : 1397