فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. فقر مطلقاطلاعات کامل گزارش

فقر مطلق

توضیحات


خلاصه :
در این نوشتار به اجمال فقر، تاریخچه مطالعات فقر، تعریف فقر نسبی و
مطلق، روشهای تعیین خطر فقر نسبی ومطلق، و راهکارهای تعیین خط فقر در
ایران، و پرداخت یارانه به فقرا را بررسی می کنیم. این موضوع از آن جهت
حائز اهمیت است که روشن شدن زوایای این بحث میتواند به سیاستگذاران
در اتخاذ بهترین روش برای حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه، مخصوصا در
شرایط کنونی، کمک کند
برچسب ها
فارسی : فقر ذهنی، فقر مطلق

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 551
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/10/01 سال : 1397