فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. بسته های ناظر به طرح ولوایح
  3. استیضاح : زمینه ها ، راهکارها و پیامدهااطلاعات کامل گزارش

استیضاح : زمینه ها ، راهکارها و پیامدها

توضیحات


خلاصه :
نظر به اهمیت استیضاح ونقش آن در جایگاه و کارکرد مجلس شورای اسلامی و نیز ارتباط آن با رسالت نمایندگان در نظارت بر عملکرد وزرا؛ این گزارش، حاوی نتایج حاصل از مطالعه اسناد و قوانین و همچنین کتاب ها و مقالات برخوردار از محتوای منطبق یا نزدیک به موضوع است. مطالب مندرج در این گزارش می تواند ضمن ارتقاء ادبیات موضوع، وضعیت و سازوکار موجود در استیضاح را آسیب شناسی نماید.
گزارش حاضر از دو بخش اجمالی و تفصیلی تشکیل شده است. گزارش اجمالی، خلاصه یافته های گزارش تفصیلی را برای آن دسته از خوانندگانی که فرصت مطالعه کافی گزارش تفصیلی را ندارند، ارائه می نماید.


دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 321
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/12/26 سال : 1397