فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. بسته های ناظر به طرح ولوایح
  3. گزارش طرح استانی شدن انتخاباتاطلاعات کامل گزارش

گزارش طرح استانی شدن انتخابات

توضیحات


خلاصه :
طرح فعلی استانی شدن انتخابات که مسبوق به سابقه است، مباحثات زیادی را در مجامع اکادمیک و
اجتماعی برانگیخته است. عدهای مخالف این طرح هستند و طبیعتاً آن را نامطلوب ارزیابی میکنند و عدهای
موافق آن محسوب میشوند و معتقدند تصویب و اجرای این طرح میتواند نتایج مطلوبی در ساختار سیاسی
ایران ایجاد کند. محتوای این مباحثات نشان میدهد عمده این استدلالها پیرامون مباحثی چون: احزاب، مشارکت،
هزینهها، کارآمدی، تمرکزگرایی و بودجه میباشد که امهات استدلالهای موافق و مخالف بدین قرار است.
برچسب ها
فارسی : مشارکت، احزاب، کارآمدی

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 503
تاریخ
تاریخ انتشار : 1398/02/21 سال : 1398