فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفتاطلاعات کامل گزارش

بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

توضیحات


خلاصه :
پس از تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، مقام معظّم رهبری طی فراخوان گستردهای دستگاههای اجرایی، مراکز علمی، نخبگان وصاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوینشده فراخواندند. در
فراخوان معظّم له، برای هر یک از دستگاهها و نهادهای مسئول، وظیفهای مقرر شده است. آنچه ایشان به عنوان وظیفه مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح سند بیان فرمودند، به شرح زیر است:
مجلس شورای اسلامی با نگاه ملی به بررسی سند حاضر بپردازد و
نکات ضروری برای ارتقای آن را به عنوان سند بالادستی قوانین برنامهای
کشور پیشنهاد نماید و تمهیدات لازم را برای تهیه و تصویب طرحها و لوایح
برنامهای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازد . الف( اولین نکته در ابلاغیه مقام معظّم رهبری اصلاح سند با نگاه ملی است؛ نگاه ملی یعنی در نظر گرفتن منافع کل کشور در عین اطمینان از حفظ حقوق اساسی هر منطقه.
ب( دومین نکته بیان نکات ضروری است؛ یعنی مجلس باید صرفاً نکاتی را برای اصلاح سند ارائه نماید که فقدان آنها نقصان بزرگی در سند الگو
 بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت 3
خواهد بود. بدیهی است بررسی عمیق سند، وظیفه نهادهای علمی حوزوی و دانشگاهی خواهد بود. برخی از این نکات ضروری عبارتند از:
1 - سند نیازمند شاخص میباشد تا بر اساس آن به وضعیت خود به طور
کامل واقف باشیم.
2 - محور رشد نیز باید مشخص گردد؛ زیرا شاخص به تبع محور رشد
تعیین میشود. در کشورهایی که شاخصهایی مانند GDP به عنوان شاخص
است. سؤال این است که » توسعه ابزار « ، توسعه معرفی میشود، محور رشد
در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز محور رشد ابزار است یا خیر.
3 - مرجع تشخیص و تفسیر و مصداقیابی باید مشخص شود تا ابهامات
در حین اجرای سند به حداقل برسد.
4 - تدابیر باید دستهبندی و وزندهی شود تا اولویتها مشخص گردد.
همچنین نیازمند الگویی برای تبدیل و اشراب سند در برنامههای توسعه هستیم. نکات دیگری نیز وجود دارد که در متن گزارش قابل مشاهده است.
ج( اما در خصوص نکته سوم در ابلاغیه مقام معظّم رهبری، یعنی
آمادهسازی ساختار و سازمان مجلس برای تمهید بسترهای قانونی اجرای سند، میتوان سه کارکرد اصلی مجلس را در قالب بررسی سه موضوع در خصوص هر یک از تدابیر مورد واکاوی قرار داد: یعنی بررسی تدابیر 56 گانه
سند از سه منظر خلأ قانونی، نقص قانونی و نقض قانونی.
برچسب ها
فارسی : تکافل اجتماعی، الگوی ایرانی، توسعه ابزار

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 800
تاریخ
تاریخ انتشار : 1398/06/09