فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. بررسی و ارزیابی مواد قانونی ذیل سیاستهای جمعیتیاطلاعات کامل گزارش

بررسی و ارزیابی مواد قانونی ذیل سیاستهای جمعیتی

توضیحات


خلاصه :
به نظر می رسد یکی از معضلاتی که طی سال های پیش رو ممکن است کشور را با تهدیدات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبرو کند، کاهش نرخ رشد جمعیت کشور است. لذا لازم است تمام تدابیر مناسب، اعم از اقتصادی و فرهنگی و سیاستی به سمت هدایت رویکرد جامعه جهت جلوگیری از کاهش جمعیت سوق پیدا کند.
در گذشته های دور، ایران به نسبت کشورهای دیگر پرجمعیت محسوب می شد؛ به طوری که در هزار سال پیش از 40 میلیون نفر بوده و شهرهای پرجمعیت زیادی در ایرا ن - هجرت، طبق گزارش های مورخان جمعیت ایران حدود 50 وجود داشته است.
اما در اواخر قرن 19 میلاد ی ب هتدریج و به دلایل مختلفی، مانند جنگ و از دست دادن سرزمین های تحت اختیار خود، این میزان به حدو د 8 میلیو ن نفر رسید . در سال 1280 هجر ی شمسی حدود 10 میلیون نفر ایرانی در ایران زندگی می کردند.
پس از گذشت کمتر از ی ک قرن، در سال 1375 جمعیت ایران 6 برابر شد و از مرز 60 میلیو ن نفر
گذشت.
کشورهای توسعه یافته زمانی با مقوله و معضل کاهش جمعیت روبرو شدند که از مرز توسع هیافتگی گذشتند و بعد از توسعه یافتگی به دنبال سیاست های جمعیتی بودند؛ اما متأسفانه کشور ما قبل از ورود به توسعه یافتگی دچار رکود شدید جمعیتی شده است.
مساله نگران کننده اینجا است که هیچ کشوری با کاهش جمعیت جوان خود به توسعه نرسیده است .
کارشناسان و نظریه پردازان حوزه های اقتصادی و اجتماعی قائل هستند جمعیت جوان موتور محرک پیشرفت است، ولی با رسیدن به مرزهای توسعه و پیشرفت، خود به خود جامعه پذیرای زاد و ولد گسترده نبوده و همین عامل می تواند در کاهش جمعیت تأثیر بسزایی گذارد که البته اولین اثر آن کاهش رشد اقتصادی و کند شدن سرعت توسعه و پیشرفت است.
در نتیجه اگر کشور بعد از پایان یافتن جنگ و آغا ز سازندگی، فقط و فقط به دنبال توسعه بود و هیچ اقدام دیگری در زمینه کاهش جمعیت انجام نمی داد، هم اکنون نیز با کاهش جمعیت روبرو بودیم. اما تفاوت مساله در سرعت کاهش نرخ باروری است.

برچسب ها
فارسی : طرح جامع تولید، تنظیم خانواده، نرخ باروری

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 803
تاریخ
تاریخ انتشار : 1398/06/09