فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. بررسی ابعاد تشکیل کمیسیون ویژه خانوادهاطلاعات کامل گزارش

بررسی ابعاد تشکیل کمیسیون ویژه خانواده

توضیحات


خلاصه :
ماده چهل قانون آیین نامه داخلی مجلس بیان می دارد، در مسائل مهم و استثنائى که براى کشور پیش مى آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى کند، البته تشکیل این کمیسیون و انتخاب اعضای آن نیز ضوابط خاص خود را دارد که در متن گزارش تشریح شده است.
در گزارش مرکز ضمن بررسی رویکرد قانون اساسی نسبت به خانواده و فرآیندهای قانونی تشکیل کمیسیون ویژه بیان می دارد: با بررسی دیدگاه های متفاوت و با توجه به سابقه فعالیت کمیسیون های تخصصی مجلس در مورد خانواده و وجود نمایندگان متخصص در این حوزه در مجلس یازدهم، به نظر می رسد تشکیل کمیسیون ویژه اقدامی رو به جلو و مناسب بوده باشد.
در گزارش مرکز آمده است: نگاه حاکم بر مجموعه اسناد و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران ، نشان دهنده توجه یکدست و منظومه وار آنها به خانواده و محور قرار گرفتن این نگاه بر قانونگذاری های عادی و مقرره نویسی است.
به عبارت دیگر مجموعه برداشت های ضمنی و صریح از عبارات مندرج در قوانین بالادستی نشان می دهد که سیاستگذارِ حاکم به این اصل مهم توجه کافی داشته که یا به صورت مستقیم خانواده و توجه به آن را خطاب قرار داده یا به نحو غیرمستقیم اهمیت خانواده را مدنظر داشته است.
قانون اساسی به صراحت خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان دانسته و توافق عقیدتی و آرمانی را در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسی می داند و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود را از وظایف حکومت اسلامی برشمرده شده است.
زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن (و یا ) ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پُر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیشآهنگ هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد؛ در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود."

برچسب ها
فارسی : کمیسیون ویژه، خانواده

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 765
تاریخ
تاریخ انتشار : 1399/07/07 سال : 1399