فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. گزارش های فقهی تقنینی
  3. بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانیاطلاعات کامل گزارش

بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کالای ایرانی

توضیحات


خلاصه :
طرح مذکور از حیث زمان شناسی و نیاز به زیر ساخت های قانونی در خصوص اسناد بالادستی و
سیاست های کلی درخور توجه است. گرچه در این رابطه محتوای حقوقی، تصویب نامه هیئت وزیران
در خصوص ممنوعیت خرید کالا های خارجی)اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات
و غیره تحت هر عنوان( دارای تولید مشابه داخلی و تکمله های سه گانه آن و قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وجود دارد، اما نمی توان انکار کرد که طرح قانونی از
حیث جرم انگاری خرید کالای خارجی نسبت به طرح ها پیشرو و از حیث توجه به حقوق عامه و اصول
شکلی قانونگذاری قدری عقب تر است و به نظر می رسد که ارتقاء متن با توجه به فقه اصیل در ماهیت
و روش تشریع، رشد اقتصادی و رقابت پذیری، رعایت حقوق و آزادی های اقتصادی، شکل قانون
نویسی راقی و خلاقیت گرا، توجه به زبان فارسی و تجربه های قانونگذاری می تواند سبب تدوین و
قانونگذاری مطلوبی در حوزه مصرف کالای ایرانی گردد.
2. گرچه اهداف و دلایل توجیهی طرح اشاره مختصری به اسناد و سیاست های کلی نظام داشته است، اما
نگرش نظام واره ای در دلایل توجیهی وجود نداشته و صرفا نوعی نگرش جزیره ای به هدف طرح
مشاهده می شود. تمرکز بیشتر به نظام واره ارزش های اقتصادی و اجتماعی سیاست های کلی نظام در
طرح اصلاحی مدنظر قرار گرفته است.
یافته های فقهی نشان می دهد که قانونگذاری در موضوع طرح ارائه شده تنها به صورت استثنائی و با
رعایت اصول فقهی حاکم بر قانونگذاری احکام ثانویه در قالب روش فقهی تعزیر اقتصادی و ساخت
هندسی مقررات گذاری اجتماعی ممکن است.
2. طرح مذکور از حیث روشی از توجه به حقوق و آزادی های مشروع غفلت نموده و بایستی حقوق
عمومی در آن احیا گردد. این مهم در بخش های قبلی توضیح و در متن اصلاحی طرح اعمال شده
است.
طرح مذکور از حیث طراحی ساختارهای اجتماعی به مسئله ارتقاء اقتصادی و رشد توانمندی صنعتی
توجه ننموده و ساختاری صرفا جامد ارائه نموده است که منجر به انحصاری غیر مفید خواهد شد.

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 676
تاریخ
تاریخ انتشار : 1399/09/03 سال : 1399