فارسی English االعربیة
  1. صفحه اصلی
  2. بسته های ناظر به طرح ولوایح
  3. راهکارهای کاهش رجوع به سیستم قضاییاطلاعات کامل گزارش

راهکارهای کاهش رجوع به سیستم قضایی

توضیحات


گروه
گروه فرهنگ و اجتماع
خلاصه :
گزارش حاضر می کوشد مطالبی ارائه کند که می تواند در جهت تصویب قوانین ناظر بر قضازدایی مفید باشد. این گزارش در پنج محور تهیه شده است. در پیشینه بحث به روندهای قضایی و اجتماعی ای اشاره می شود که چه در ایران و چه در کشورهای غربی دلالت های صریحی بر قضازدایی دارند.
برچسب ها
فارسی : قضا

دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 59
تاریخ
تاریخ انتشار : 1397/05/16 سال : 1397