فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. گزارش علمی ابعاد فقهی سقط جنیناطلاعات کامل گزارش

گزارش علمی ابعاد فقهی سقط جنین

توضیحات


خلاصه :
گزارش علمی ابعاد فقهی سقط جنین توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منتشر شد، در این گزارش علمی به مباحث و موضوعات مهمی مانند حرمت سقط جنین، ولوج روح در جنین، زمان بندی مراحل رشد جنین در روایات، زمانبندی مراحل رشد جنین در فقه، زمان ولوج روح در فقه، فتاوای فقیهان در سقط جنین، سقط قبل از ولوج روح، سقط به سبب اضطرار، ضرر و ضرورت، سقط به سبب حرج، سقط بعد از ولوج روح به جهت عناوین ثانوی اضطرار، ضرورت و عسر و حرج، اذن پدر در موارد جواز سقط، دیه در موارد جواز سقط پرداخته شده و پیشنهادات تقنینی نیز ارائه شده است.
ابعاد فقهی سقط جنین و پیشنهادات تقنینی
به گزارش روابط عمومی، در این نوشتار که به قلم مسعود امامی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نگاشته شده، بعد از بررسی اضلاع و ابعاد مختلف سقط جنین و اشاره به فتاوای فقها در این زمینه، چندین پیشنهاد تقنینی ارائه شده :که نمونه های آن به شرح زیر است.
به استناد فتاوای فقها و مراجع معاصر پیشنهاداتی برای اصلاح ماده واحده مربوط به سقط درمانی ارائه می شود. ماده واحده بدین قرار است: "سقط درمانی با تشخیص قطعى 3 پزشک متخصص و تأیید پزشکى قانونى مبنى بر بیمارى جنین که به علت عقب افتادگى یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ویا بیمارى مادر که با تهدید جانى مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتى متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .متخلفین از اجراى مفاد این قانون به مجازات هاى مقرر در قانون مجازات اسلامى محکوم خواهند شد ."
در پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمده است: ماده واحده نسبت به موارد سقط بعد از ولوج روح ساکت است. بر این اساس: لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان زنده ماندن مادر و سقط جنین یا مرگ هر دو که ظاهراً مورد قبول همه فقیهان است ذکر شود. البته اطلاق ماد ه 623 قانون تعزیرات نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می شود.لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فر ض خطر قطعی مرگ مادر که مورد قبول بسیاری از فقیهان است.
ذکر گردد. البته اطلاق ماده 623 نسبت به بعد ولوج روح، شامل این مورد می شود . چه بسا بتوان حکم به جوا ز سقط بعد از ولوج روح در فرض خطر شدید جانی را نیز به مورد اخیر الحاق کرد. البته اطلاق ماده 623 نسبت به بعد ولوج روح و نسبت به خطر شدید شامل این مورد می شود.
لازم است حکم به جواز سقط بعد از ولوج روح در فرض دوران میان مرگ همه جنینها یا حیات برخی با سقط بقیه که مورد فتوا می باشد و ظاهرا کسی با آن مخالف نباشد، ذکر گردد. فرض دیگری که موافق نظر برخی است و می توان در موارد بعد از ولوج روح ذکر کرد، درد یا ضرر فعلی غیر قابل تحمل است که رفع آن جز با سقط ممکن نیست .
پیشنهاد تقنینی دیگر این است که: در مورد سقط قبل از ولوج روح در این ماده این اصلاحات لازم است: از ماده 69فهمیده می شود که علت حرج منحصر است به عقب افتادگی یا نقصان خلقت، در حالی که این حصر درست نیست. باید مادر قبل از سقط مورد مشاوره قرار گیرد تا نسبت به جوانب مختلف تصمیم خود آگاه شود
حتی المقدور سقط به شیوه کورتاژ (مثله)باید ممنوع شود.عنوان سقط درمانی از قانون حذف شود و به جای آن قانون سقط جنین بیاید؛ زیرا برخی مصادیق درمان نیست. در ماده واحده کلمه قطعی حذف شود و به جای آن اطمینان آور آورده شود .
لزوم دیه در فرض جواز قانونی سقط مطابق نظر بیشتر فقیهان است و مناسب است در قانون ذکر شود، شاید بتوان سن جنین را قبل از ولوج روح رتبه بندی کرد و بر اساس آن مقررات سقط را تقریر کرد؛ زیرا ملاک حرمت سقط حتی قبل از ولوج روح با رشد جنین شدیدتر می شود. پس سقط در هفته های نخستین می تواند سهل تر از سقط در حدود چهار ماهگی باشد .
اگر پدر یا حاکمیت یا دیگری متقبل نگهداری کودک شود، ممکن است حرج مادر برداشته شود. این نکته باید در قانون مورد ملاحظه قرار گیرد. باید به پزشک حق داد که به جهت محذورات اخلاقی یا مذهبی (فتوای مرجع)، اقدام به سقط نکند، در تعیین مجازات تعزیری برای سقط غیر قانونی می توان مجازات را بر حسب سن جنین، شدید و ضعیف قرار داد یا به قاضی توصیه کرد حسب سن جنین، از حداقل تا حداکثر مجازات استفاده کند.
هرچند حرج شخصی مجوّز سقط است، اما احراز حرج شخصی در موارد ناهنجاری جنین با توجه به فرصت اندک میان تشخیص ناهنجاری جنین تا ولوج روح، دشوار و عملاً در نظام اداری موجود ناممکن است، بلکه موجب إعمال سلایق شخصی متصدیان امر می گردد. از این رو، چاره ای نیست جز اینکه کمیته ای متشکل از متخصصان و فقیهان، مواردی از ناهنجاری جنین را که نوعا موجب حرج مادر می شود شناسایی کنند و این موارد به عنوان اماره قانونی برای احراز حرج شخصی تعیین شود تا در صورت وجود این موارد حرج احراز گردد مگر خلاف آن ثابت شود .
دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 901
تاریخ
تاریخ انتشار : 1400/05/09 سال : 1400