فارسی English العربیة
  1. صفحه اصلی
  2. مطالعات پایه ای روشی
  3. ارزیابی قانون بودجه 1400اطلاعات کامل گزارش

ارزیابی قانون بودجه 1400

توضیحات


خلاصه :
گزارش کنونی حاصل بررسی های اجمالی صورت گرفته در زمینه قانون بودجه 1400 است. این بررسی بخشی از طرح بنیادین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در زمینه الگوی اصلاح ساختاری بودجه کشور بر اساس آموزه های اسلامی است. در این طرح محورهای آتی مورد بررسی قرار می گیرد: 1- مفهوم شناسی بودجه 2- مبانی بودجه ریزی در اسلام 3- اصول و اهداف بودجه ریزی در اسلام 4- منابع مالی دولت اسلامی 5- وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی 6- سیاست های تأمین بیت المال در صدر اسلام 7- سیاست های تخصیص بیت المال در صدر اسلام 8- تجربه کشورها در بودجه ریزی 9- معیارها و شاخص های تأمین و تخصیص بودجه دولت اسلامی 10- الگوی مطلوب تدوین بودجه دولت اسلامی .
بر اساس بررسی های صورت گرفته در زمینه معیارها و شاخص های بودجه مطلوب در رویکرد اسلامی، شفافیت، عدم مطلوبیت تأمین مخارج دولت از استقراض، عدم مطلوبیت فروش سرمایه و مطلوبیت تبدیل سرمایه های عمومی به سرمایه های مولد قابل طرح است.


دسترسی سریع
جزئیات
شماره
شناسه : 1001
تاریخ
تاریخ انتشار : 1400/06/03 سال : 1400